تبلیغات
ی ادم خیلی خاص - چهارراه

مردیست چهل و پنج ساله،

ارام و موقر

نگاهش پر است از حرفهای نگفته.

از دوسال عاشقی میگوید و یك قهر یك شبه؛

"تا یك هفته از هم بی خبر بودیم تا اینكه احساس كردم یك دنیا حرف عاشقانه در گلویم گیر كرده..تلفن را برداشتم و قراری تازه گذاشتیم. درست سر چهارراه..از دور می امد..

خندیدم ، او هم خندید..

كه یكباره اتوبوس خط واحد ....و دیگرهمه چیز تمام."

اشك میریزد و ادامه می دهد؛

"بیست سال است حرفها در گلویم مانده

بیست سال است از تمام اتوبوس های خط واحد متنفرم..

بیست سال....."

اگر حرف عاشقانه ای در گلویتان مانده رهایش كنید،

اتوبوس های خط واحد بوق نمیزنند..!!
تاریخ : یکشنبه 12 فروردین 1397 | 08:07 ب.ظ | نویسنده : مسیح .............. | نظرات